VgOF arbetar för fågelskydd

I VgOF’s stadgar anges att föreningen skall främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland. Skyddet av fåglar i landskapet handlar om att som ideell förening ge röst åt fåglarna i den miljöpåverkan som människan skapar direkt eller indirekt. VgOF är specialister inom ornitologi (läran om fåglar) och känner ett ansvar för att gynna fågellivet genom denna expertis.

 

Skydd av fågellivet handlar om att bevara och återställa viktiga biotoper, vårda vår artrikedom med särskild fokusering på störningskänsliga och sällsynta arter, medverka i samhällsplanering och dialog kring markanvändning, samt som specialister inom ornitologi vara rådgivare och remissinstans vid etableringar av miljöpåverkande verksamheter i känslig miljö. Exempel på sådana etableringar är industriell verksamhet i för fågellivet känsliga områden som t ex flyttfågelstråk, rastlokaler, myrar/mossar, vattendrag och sjöar, skog, samt i närheten av kända nutida, historiska och presumtiva häckningslokaler. Exempel på industriell verksamhet är industrier som grustag, bergtäkter, vattenregleringar/-kraftverk, kraftledningsdragningar och vindkraftsetableringar.

 

VgOF har sedan många år en Fågelskyddskommitté för att ge extra kraft och energi i det många gånger digra arbetet. I såväl fågelskyddskommittén som styrelsen pågår ett stort antal aktiviteter i syfte att skydda fågellivet. VgOF deltar i debatter, informerar och sprider kunskap om fåglar och miljö, marknadsför fåglar som spännande hobby, bildar opinion, ekonomiskt stimulera projekt via fågelskyddsfond, medverka i restaureringsarbete och inventeringar, samt fungerar som rådgivare och remissinstans i frågor som rör etableringar av viss industriell verksamhet