Detta är och vill Västergötlands Ornitologiska Förening

 VgOF är en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF.
VgOF är en ideell förening, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland samt att verka för att skapa kontakt mellan allmänheten och föreningen och dess medlemmar.
Vi vill söka förverkliga dessa mål bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner.

VgOF driver, och är huvudman för, Hornborgasjöns Fältstation, där det bedrivs ringmärkning, sjöfågelräkning och annan fågelforskning under delar av året. Fågelskyddsfrågor hanteras av vår Fågelskyddskommitté och fågelrapportering av vår Regionala Rapportkommitté. Vår tidskrift GRUS kommer ut med flera nummer varje år.
Du blir medlem i VgOF genom att sätta in 180 kr på vårt

PG: 28 96 76-9

Familjemedlemskap kostar 200 kr och personer bosatta utomlands 220 kr. Ungdom t o m 20 år 75kr.