Stadgar

Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF) är en ideell organisation, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland samt att verka för att skapa kontakt mellan allmänheten och föreningen och dess medlemmar. Den en regional förening i Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).  Geografiskt omfattar VgOF landskapet Västergötland utom de delar som tillhör Göteborgs, Mölndals och Partilles och Härryda kommuner. Vad avser antalet medlemmar är VgOF med sina drygt tusen medlemmar den tredje största regionalföreningen inom SOF. Skåne och Stockholm är större.
Inom VgOF:s geografiska områden finns elva fågelklubbar. Dessa är organisatoriskt fristående från SOF/VgOF. Dock sker en omfattande samverkan och många av fågelklubbarnas medlemmar är också medlemmar i VgOF.

 

VgOF:s verksamhet kan översiktligt sammanfattas enligt följande:
1.       VgOF deltar med totalt tre röster vid SOF:s årsmöte, som beslutar om strategiska frågor som berör Sveriges fågelfauna.
2.       VgOF är huvudman för Hornborgasjöns fältstation. Vid denna sker årligen ett systematiskt inventeringsarbete med vetenskaplig metodik som på ideell bas omfattar minst fem heltidsarbetande. Antalet rastande tranor räknas dagligen under aktuell tid på våren och två gånger vecka under hösten. På motsvarande sätt räknas antalet rastande simfåglar var fjortonde dag under vår respektive höst.  Antalet häckande fåglar räknas systematiskt både i sjön och på dess strandängar. Resultaten publiceras årligen och finns tillgängliga på Länsstyrelsens i Västra Götalands län hemsida. Härutöver sker ett omfattande arbete med ringmärkning av vissa häckande arters ungar i och vid sjön, samt av fångade arter på sjöns stränder. I samarbete med fågelklubbarna i Skövde respektive Falköping sker sker ett guidningsarbete vid sjön Detta planeras att utökas 2013.
3.       VgOF har en fågelskyddskommitté som sammantaget omfattar en hög och bred kompetens på ornitologins område. Föreningen är remissinstans hos länsstyrelse och kommuner. Det är relativt vanligt att enskilda företag, med verksamhet som innebär miljöpåverkan i vår natur, rådfrågar VgOF under det primära projekteringsstadiet. Vindkraftprojektering är för närvarande dominerande.  Även allmänheten rådfrågar VgOF om utvecklingen av vår fågelfauna i relation till miljöpåverkan. Den biologiska mångfalden och den svenska fågelfaunan har ett relativt starkt skydd av vår lagstiftning. Det är SOF:s och VgOF:s skyldighet att som expertorganisation bevaka att lagstiftningen följs. Framför allt i tunga ärenden samverkar VgOF ofta med Naturskyddsföreningen.
4.       Artportalen administreras av Sveriges Lantbruksuniversitet. På denna kan vem som helst efter ett enkelt registreringsförande rapportera bl. a. iakttagna fågelarter och antalet av dem. Fågelrapporterna utgör årligen i Sverige ett sjusiffrigt antal. Enskilda rapporter av nationellt eller regionalt intresse kvalitetssäkras av VgOF:s kommunadministratörer. Rapporterade rariteter enligt lista bedöms efter särskild, detaljerad rapportering, av Regionala Rapportkommittén. Särskilt svårbedömda eller vissa sällsynta arter bedöms härefter av den nationella Rapportkommittén.  Materialet på artportalen utgör det kvantitativt största underlaget, dels för SOF:s årliga Fågelrapport, dels för VgOF:s  regionala rapport Fåglar i Västergötland.
5.       VgOF:s medlemsblad ”Grus – Fåglar i Västergötland” har successivt utvecklats till en hos PRV registrerad tidskrift som utges fyra gånger per år (Grus grus är det vetenskapliga namnet på vår trana, som är Västergötlands landskapsdjur och landskapsfågel). Den innehåller bland annat VgOF:s årliga Fågelrapport. Den innehåller också ett stort antal artiklar av allmänt och specifikt intresse för fågellivet i vårt landskap.
6.       P g a landskapets geografiska storlek är den specifika programverksamheten relativt begränsad och upprätthålls fr. a. av fågelklubbarna. Exempel på aktiviteter av utbildningskaraktär är de föredrag som äger rum vid föreningens årsmöte i mars, vid Hornborgadagarna i februari och vid Tranans dag vid Hornborgsjön i april. Ungefär vartannat år hålls en kurs i havsfågelskådning på Vinga. Återkommande utbildningsdagar sker för kommunadministratörerna för fågelrapporterna på Artportalen. Utbildning av s.k. volontärer sker av SOF. Programmet omfattar bl.a. ringmärkning och guidning.
Planer finns för att utöka programverksamheten

 

Arbetet inom VgOF är långsiktigt och till stora delar av vetenskaplig karaktär. Förändringar av vår fågelfauna speglar ofta förändringar av vår miljö. Grovt sett kan sägas att en tredjedel av arterna för närvarande ökar, en tredjedel är oförändrad och en tredjedel minskar. Fågelfaunan är känslig för ackumulering av giftämnen i vår natur. I vissa fall kan förändringarna korreleras till industriell verksamhet och/eller förändringar inom jord- och skogsbruk. I andra fall är orsakerna multipla eller oförklarliga. Självklart ska vi ha en ett effektivt näringsliv i vårt land. Negativa effekter på fågelfaunan av rationella brukarmetoder kan ibland åtgärdas med relativt enkla medel. Ett exempel är SOF:s projekt Rädda sånglärkan, som är under utveckling.  De senaste 35 åren har vårens budbärare, sånglärkan, minskat med 75 procent. Orsaken betingas av effektiviserade jordbruksmetoder. Genom att skapa små, osådda ytor i våra jordbruksåkrar kan utvecklingen vändas.
Skövde i januari 2014