Fågelskyddsfonden

Har du tankar och funderingar kring ett fågelskyddsprojekt?

Då kan du söka medel från VgOFs fågelskyddsfond.

Kriterier och riktlinjer finns nedan.

 

Riktlinjer och arbetsordning vid handhavandet av VgOF:s Fågelskyddsfond

  • Bidrag ur fonden kan beviljas för planerade eller pågående fågelskyddsprojekt, däremot ej för redan genomförda projekt.
  • Ansökan om bidrag ur fonden skall ha inkommit till VgOF senast 1 november året innan det år ansökan avser.
  • Inkomna ansökningar tas upp till beredning av VgOF:s Fågelskyddskommitté, som därefter delger föreningens styrelse ett förslag till beslut.
  • Vid ansökan om bidrag överstigande 10.000 kr skall den sökande ha undersökt möjligheten att erhålla bidrag från annan organisation och redovisa detta i sin ansökan.
  • VgOF:s styrelse behandlar inkomna ansökningar senast i februari det år ansökan gäller, och beslutar, med fågelskyddskommitténs förslag som underlag, huruvida bidrag skall beviljas och i aktuella fall bidragets storlek.
  • Utbetalning av bidrag ur fågelskyddsfonden sker snarast efter styrelsens beslut med 75% av beviljat belopp. Resterande 25% av beloppet utbetalas när projektet redovisats genom en rapport, och innehållet kan publiceras i VgOF:s tidskrift GRUS. Kostnader för genomförda projekt skall så långt möjligt styrkas med kvitton.

Ansökan skickas till sammankallande i Fågelskyddskommittén, Ulf Lindell, ulf.lindell@telia.com

 
 

Stadgar för Västergötlands Ornitologiska Förenings Fågelskyddsfond.

1 §      Beslut

Södra Älvsborgs Ornitologiska Förening, som, enligt sina stadgar, har till uppgift att
främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Södra Älvsborgs Län har vid
sammanträde med styrelsen den 24 mars 1992 beslutat instifta en Fågelskyddsfond.
Stadgar antogs vid styrelsesammanträde den 19 november 1992. SÄOF:s styrelse
beslutade om användningen av fondens medel.

Sedan SÄOF genom sammanslagning med Skaraborgs läns Ornitologiska Förening
(SlOF) gått upp i Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF), som enligt sina
stadgar har till uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom land-
skapet Västergötland har styrelsen för VgOF vid sammanträde den 11 januari 1999
slutligt antagit dessa stadgar. VgOF:s styrelse beslutar om användningen av fondens
medel.

2 §    Ändamål

Fondens ändamål är att främja fågelskyddsverksamhet. Därvid kan ifrågakomma exempelvis att stödja direkta fågelskyddsåtgärder, såsom skyddande av häckplatser, särskilda åtgärder till förmån för hotade fågelpopulationer och biotopvård.

Fondens kapital kan användas för inköp av hotade viktiga fågellokaler. VgOF äger inköpa fastigheter.

Fondens avkastning under ett år får under nästkommande år användas för för-
valtning och föreningens administration av fonden samt för undersökningar och förberedelser inför köp enligt föregående stycke. Vid årets slut skall återstående
avkastning föras till kapitalet.

3 §.   Förvaltning

Fonden förvaltas av styrelsen för VgOF eller av en eller flera personer som VgOF:s
styrelse utser. Fonden skall förvaltas så att högsta möjliga avkastning erhålles, utan
att fondens medel utsättes för ekonomisk risk.

Fonden skall ingå i föreningens ekonomiska redovisning och granskas av föreningens revisorer.

4 §.   Fondens upplösning

Styrelsen för VgOF kan besluta om fondens upplösning i samma ordning som vid
ändring av fondens stadgar. Eventuellt återstående kapital skall tillföras Sveriges
Ornitologiska Förenings, SOF, fågelskyddsfond eller, om denna då ej längre finns,
användas för annat fågelskydd i SOF:s regi.

5 §.   Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande sammanträden
med styrelsen för VgOF, varvid för giltigt beslut erfordras att det vid det senare
sammanträdet biträdes av lägst två tredjedelar av styrelsens samtliga ledamöter.