VgOF påverkar

VgOF arbetar aktivt med åtskilliga frågor som rör skydd av fågelfaunan i Västergötland. Fågelskyddsarbetet bedrivs genom en fågelskyddskommitté, med direkt anknytning till föreningens styrelse. Organisationsformen bygger på ett nätverk av kontaktpersoner med en så jämn täckning som möjligt över landskapet. Samordnare är Ulf Lindell och övriga ledamöter är Åke Abrahamsson, Åke Anderson, Leif Danielsson, Klas Hagborg, Sture Hermansson, Per Johansson, Peter Lindberg, Kåre Ström och Anders Widestrand.

VgOF är en aktiv remissinstans i många ärenden som berör fågellivet. Fågelskyddskommittén verkar för att ge extra kraft och energi i det många gånger digra arbetet. I såväl fågelskyddskommittén som i styrelsen pågår ett stort antal aktiviteter i syfte att direkt eller indirekt skydda fågellivet. Föreningen deltar i debatter, informerar och sprider kunskap om fåglar och miljö, marknadsför fåglar som spännande hobby, bildar opinion, stimulera projekt ekonomiskt via en fågelskyddsfond, medverkar i restaureringsarbete och inventeringar, samt fungerar som rådgivare och remissinstans i frågor som rör etableringar av verksamhet som kan utgöra hot mot fågellivet. Skydd av fågellivet handlar om att bevara och återställa viktiga biotoper, inventera och rapportera förekomst av särskilt utsatta arter, vårda artrikedomen med särskild fokusering på störningskänsliga och sällsynta fågelarter. Under året har föreningen deltagit i Vänerinventeringen och aktivt medverkat i och administrerat den nationella Sjöfågelinventeringen inom landskapet.

Ett aktivt arbete bedrivs för att påverka länsstyrelser i syfte att minska olämplig jakt, dels i olämpliga störningskänsliga områden, dels vid tillfällen där det finns risk att skadskjutning sker, eller att särskilt skyddsvärda arter kan skadas. VgOF för en kontinuerlig dialog med länsstyrelsen i syfte att skyddsjakttillstånd endast ges efter noggrann analys.

VgOF medverkar i samhällsplanering och dialog kring markanvändning, samt verkar som specialister inom ornitologi genom att vara rådgivare och remissinstans vid etablering av miljöpåverkande verksamheter i känslig miljö. Särskilt utsatta miljöer i dessa sammanhang är flyttfågelstråk, rastlokaler och födosöksområden, myrar och mossar, vattendrag och sjöar, skog, samt i närheten av kända nutida, historiska och presumtiva häckningslokaler. Exempel på miljöpåverkande industriell verksamhet är kraftledningsdragningar och vindkraftsetableringar, utdikningar, torvbrytning, sand- och grustag, skogsavverkning, samt vattenregleringar/-kraftverk. Föreningen deltar i Naturvårdsrådet för Tivedens nationalpark och har också yttrat sig över naturvårdsplaner, bildande av naturreservat och länsstyrelsens bevarandeplaner för Natura 2000-områden.

På senare år har arbetet i stor utsträckning handlat om att lämna synpunkter och råd rörande kommunala vindkraftsplaner, samt att lämna remissvar i samband med ansökningar om tillstånd att etablera vindkraftsanläggningar. Flera av yttrandena har gjorts i samverkan med lokala och regionala naturskyddsföreningar, den regionala systerföreningen GOF och enskilda representanter för naturvården. Ett väl utvecklat samarbete sker också med moderorganisationen SOF – BirdLife Sverige. Under de två senaste åren har antalet nystartade vindkraftsprojekt minskat. Elpriset ligger fortsatt på en låg nivå. Projekten säljs ofta vidare och de allt större företagen i branschen driver flera projekt vidare, vilket betyder att VgOF konsekvent måste följa upp de vindparksförslag som är olämpliga ur fågelskyddssynpunkt. Planeringsprocesserna som rör vindkraftärenden löper vanligen under flera år.
VgOF har under åren haft stor framgång i arbetet mot illa valda försök till vindkraftsetableringar. Två principiellt vägledande domslut i mark och miljööverdomstolen (MÖD) ger oss, men även andra naturvårdsorganisationer i landet, stöd i det fortsatta arbetet. Krav på förbättring av miljökonsekvensbeskrivningar bl a med utvecklade flyttfågelstudier har nu förtydligats. Nedan följer några övriga exempel på frågor som föranlett aktiviteter och skrivelser från VgOF i fågelskyddsfrågor under 2017:

Samrådsyttrande över vindkraftanläggning i Boarp, Ulricehamns kommun.
Samrådsyttrande över vindkraftanläggning i Stigared, Ulricehamns kommun.
Överklagan av miljöprövningsdelegationens (MPD) tillstånd till Vindpark Fyrskog i Lerums kommun.
Överklagan av MPD’s beslut om tillstånd till vindkraftpark i Rödene, Alingsås.
Överklagan av MPD’s godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband med vindpark i Badene, Vara.

Överklagan till mark- och miljödomstolen (MMD) gällande MPD’s godkännande av vindkraftpark Hedared i Bollebygds och Borås kommuner.
Samrådsyttrande över vindkraftanläggning i Ryfors, Mullsjö kommun.
Medverkan gällande samråd och skrivelse gällande skogsvård inom Sveaskogs Ekopark Halle- och Hunneberg.

Samrådsyttrande över Planläggningsbeskrivning inför utbyggnad och omläggning av E20 mellan Vårgårda och Vara.
Yttrande över nätkoncession gällande ledningsförläggning i flera kommuner.
Rådgivning till Svenljunga kommun rörande bedömning av inventeringar och MKB i samband med vindkraftpark Mårdaklev.
Yttrande över förslag till bildande av naturreservat i flera kommuner.